הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים

הלנת שכר

על המעסיק החובה לשלם את שכר העובדים במועד. והחוק קובע סנקציה למעסיק שלא משלם את השכר בזמן לעובדיו.

"מועד לתשלום השכר" - סוף החודש שבו צריך לשלם. כלומר את משכורת ינואר יש לשלם ביום האחרון של ינואר.

"היום הקובע" - היום ה- 9 ממועד לתשלום שכר. כלומר אם המועד הוא סוף החודש אז יש לספור "גרייס" של 9 ימים לתשלום המשכורת. אם השכר שולם עד היום הקובע אז אין הלנת שכר אבל התשלום בוצע לאחר היום הקובע אזי יש הלנת שכר.

פיצויי הלנה 

שימו לב את פיצויי ההלנה מחשבים מ-"המועד לתשלום השכר" ולא מ-"היום הקובע".

גובה הפיצוי נקבע על פי נוסחה שבודקת את מספר שבועות האיחור או חלק שבוע (שנחשב שבוע). 

שבוע ראשון - 5% מהשכר

שבוע שני ואילך - 10% מהשכר

תביעה לשכר עבודה מתיישנת לאחר 7 שנים אך תביעה לפיצויי הלנה מתיישנת בהתאם למועד תשלום השכר. אם השכר טרם שולם אז התיישנות לפיצויי הלנה היא שנה. אם השכר שולם אך באיחור אז ההתיישנות על פיצויי הלנה היא 60 ימים.

חריג - כאשר מדובר במעסיק שהוא "מלין סדרתי", כלומר שכל חודש יש איחור בתשלום השכר, אזי ההתיישנות לתביעה לפיצויי הלנה הינה 3 שנים. 

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין תביעה לפיצויי הלנת שכר – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ

 

הלנת פיצויי פיטורים

חוק הגנת השכר קובע סנקציות בגין הלנת פיצויי פיטורים.

מועד התשלום לפיצויי פיטורים הוא יום הפסקת יחסי עובד ומעסיק (אלא אם נקבע מועד אחר בהסכם/ צו הרחבה).

החוק קובע "גרייס" לתשלום הפיצויים של 15 יום. אם התשלום של הפיצויים בוצע בתום 15  ימים מיום סיום יחסי העבודה אזי אין הלנה. אם התשלום בוצע לאחר 15 ימים אזי יש הלנה והפיצוי יקבע לפי החלוקה הבאה: 

מהיום ה-16 ל- 30 להלנה - ישולמו הפרשי הצמדה ממועד התשלום (לעיל) עד ליום התשלום בפועל.

מהיום ה- 31 ואילך - ישולמו 20% מהפיצויים (מדד +ריבית). 

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין תביעה לפיצויי פיצויי פיטורים – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ