• Adv. shani ben shetrit

מענק סיוע מיוחד למעסיקים שיחזירו עובדים מחל"ת או שיקלטו עובדים חדשים

מדינת ישראל קבעה מענק מיוחד למעסיקים שיגדילו את סך המועסקים במשק.

מעסיקים יוכלו לבחור בין 2 מסלולים לקבלת המענק: עבור חודשים יוני-ספטמבר 2020 או יולי-אוקטובר 2020.

המענק ינתן בעבור "עובדים מזכים" כלומר עובדים בגירים ועד גיל 67 שעדין מועסקים בחודש שבגינו מבוקש המענק לרבות - עובד שהתפטר, עובד שיצא לפנסיה, עובד קיבוץ שכיר, ואשר שכרם עולה על 3,300 ש"ח ברוטו בחודש. ככל ומדובר בעובד עם מוגבלויות (עם אישור שכר מותאם) שכרו צריך לעלות על 1,875 ש"ח ברוטו בחודש.


מענק החזרת העובדים ישולם ב- 4 פעימות; עד סך של 7,500ש"ח, בגין כל עובד שהוחזר לעבודה החל מ-1 ביוני.


ככל ועובד מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, המעסיק שמשלם את השכר הגבוה יותר הוא המעסיק שיהיה זכאי למענק.


המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של המעסיק.


מי הוא מעסיק שזכאי?

מעסיק שמתקיימים בו כל התנאים הבאים -

  • הוא דיווח לרשות המיסים על פתיחת עסקו עד ליום 29.2.2020 ולא דיווח לה על סגירתו עד ליום 31.5.2020.

  • הוא דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ליום 29.2.2020 ולא דיווח לו על סגירתו עד ליום 31.5.2020.

  • הוא ניהל פנקסי חשבונות לשנת המס 2019 , אם היה חייב לעשות כלפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].


מסלולי המענקים

מסלול א'

ניתן להגיש בקשות החל מיום 1 ביולי 2020 עבור כל חודש מענק ולא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק.

גובה המענק

875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק והועסקו גם באפריל-מאי.

1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדין מועסקים בחודש שבגינו מבוקש המענק וגם ביוני עד ספטמבר כך שהגדילו את מצבת העובדים בהשוואה למאי.


מסלול ב'

המענק ינתן בגין החודשים יולי-אוקטובר 2020 וניתן להגיש בקשות החל מיום 1 באוגוסט 2020 עבור כל חודש מענק ולא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק.

גובה המענק

1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדין מועסקים בחודש שבגינו מבוקש המענק כך שהגדילו את מצבת העובדים בהשוואה ליוני.


שימו לב - ניתן לבחור רק מסלול אחד ולא ניתן לשנות אותו לאורך חודשי המענק.


ההחלטה בדבר גובה תשלום המענק נתונה למנהל שרות התעסוקה. ערר על ההחלטה ניתן להגיש תוך 60 ימים ממועד מתן ההחלטה.


לשימושכם -

סימולטור לבדיקת גובה המענק - כאן

טופס בקשה למענק - כאן


יש לכם שאלות? זקוקים לסיוע בגשת בקשה/ערר על החלטת מנהל שרות התעסוקה?

צרו קשר

עו"ד שני בן שטרית 054-5454959

Shani.lawyer@gmail.com