• Adv. shani ben shetrit

עדכון - היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה חתם שר העבודה ביום 4/10/2020 על היתר כללי: הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. (היתר זמני בתוקף עד 31.10.2020)


ההיתר מאפשר העסקת עובדים מעבר לשעות הנוספות המותרות על פי החוק, להלן:

בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה כולל שעות נוספות ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש לא תעלה על 90 שעות נוספות.

כמו כן נקבע כי ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות ולא יותר מ - 8 פעמים בחודש בכפוף למתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעה ה - 12 ל - 14.


היתר זה לא חל על מעסיק בענף התחבורה הציבורית, וכן על מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, וצו הרחבה בענף הבנייה התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים, וצו ההרחבה בענף ההסעים.

.

מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם לתנאי ההיתר החדש, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

  1. ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי היתר זה 20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, וזאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה, בלי לבצע שעות נוספות לפי היתר זה; לעניין זה, "מצבת עובדיו" – מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה על ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020;

  2. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה המשמרת או הקפסולה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.