• Adv. shani ben shetrit

עדכון חקיקה - תשלום דמי לידה לנשים


לאחרונה נכנס לתוקפו חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 223) הוראת שעה, התשפ"א 2021 (להלן: "התיקון") המעניק דמי לידה גם לנשים שאינן עובדות ושלא צברו את תקופת האכשרה המזכה בדמי לידה. ברשומה קצרה זו נסביר את משמעות התיקון.

על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ב 1995 (להלן: "החוק") נשים שנכנסו להריון במהלך תקופת אבטלה אינן זכאיות לקבל דמי לידה מאחר שנכנסו להריון בתקופה שאינן עובדות.

המדובר בפגיעה כפולה בנשים שכן מצד אחד מדובר במצב שנכפה עליהן (בשל משבר הקורונה) - חל"ת או פיטורים, ומצד שני החוק חוסם בפניהן את קבלת הסעד.


התיקון לחוק זיהה את הבעייתיות וקובע בהוראת שעה שתעמוד עד סוף שנת 2021 את הכללים הבאים:

1. נשים שילדו/ תלדנה בין 1 באוגוסט 2020 ועד 30 ביוני 2021 והיו זכאית לדמי אבטלה עד מועד הלידה יהיו זכאית לדמי לידה.

2. נשים שילדו/ תלדנה בין 1 במרץ 2020 ועד 30 ביוני 2021 ואשר קיבלו דמי אבטלה לפני הלידה ואינן זכאיות לדמי לידה כיוון שלא צברו תקופת אכשרה מספקת, יקבלו תשלום מיוחד עבור 15 שבועות לאחר הלידה. בגין צבירת תקופת אכשרה חלקית ישולמו דמי לידה עבור 8 שבועות ותשלום מיוחד עבור 7 שבועות לאחר הלידה.

3. מהי תקופת האכשרה? תקופה שבמהלכה שילמה העובדת דמי ביטוח לאומי תשלום דמי ביטוח לאומי במשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים עובר להפסקת העבודה או תשלום עבור 15 חודשים מתוך 22 חודשים עובר להפסקת עבודה יקנו זכאות לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות.

4. נשים ששילמו דמי ביטוח לאומי רק במהלך 6 חודשים מתוך 14 חודשים עובר למועד הפסקת העבודה יהיו זכאיות לתשלום חלקי של דמי לידה עבור 8 שבועות בלבד ובנוסף יקבלו "תשלום מיוחד" בגובה דמי אבטלה עבור 7 שבועות מהלידה.

5. נשים שכלל אינן עונות על דרישות תקופת האכשרה יקבלו "תשלום מיוחד" בגובה דמי האבטלה.

6. נשים עצמאיות שילדו בין 1 בינואר 2021 עד 30 ביוני 2021 יהיו זכאיות לדמי לידה בהתאם לשומה שנת 2019 או שנת 2020 או מקדמות 2021 - לפי הגבוה.


לסיום - ביטוח לאומי פרסם כי התשלומים יעודכנו בהתאם לתיקון החוק ויועברו באופן אוטומטי החל מיום 12 במרץ 2021 לרבות תשלום רטרואקטיבי.


שיהיה במזל טוב !

שני בן שטרית, עו"ד