• Adv. shani ben shetrit

עדכון פסיקה - חובת קיום שימוע בתבנית העסקה במשותף על ידי מקבל השירות ועל ידי המעסיק.

"יש להטיל גם על המשתמש את החובה לערוך לעובד שימוע לעובד קבלן וזאת בטרם קבלת החלטה שיש לה השלכות מהותיות על זכויותיו על ידי המשתמש ובמיוחד החלטה להפסיק את הצבתו של עובד קבלן בחצרו של המשתמש... אין בהטלת חובה זו על המשתמש לפטור את הקבלן המעסיק ועליו לסייע לעובד קבלן למצות את זכות הטיעון מול המשתמש וכן לערוך שימוע בהיבטים הרלוונטים למערכת יחסי העבודה בינו לבין העובד כגון הצבה במקום עבודה חלופי"
בית הדין הארצי קבע לאחרונה הלכה ועל פיה קמה למקבל השירות (המשתמש) כמו גם למעסיק (הקבלן) חובה לערוך שימוע לעובד בטרם ההחלטה על פיטוריו וזאת על מנת לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו.


בית הדין עמד על תכלית השימוע שהיא, בין היתר, להביא לכך שההחלטה שתתקבל בעניינו של העובד תהיה החלטה עניינית ומושכלת, הלוקחת בחשבון את מכלול הנתונים בקשר למי שעלול להפגע מן ההחלטה. ולפיכך קבע בית הדין כי הדרך הנכונה היא לקיים שימוע במשותף על ידי המשתמש והקבלן אך הדגיש כי אין בהחלטה זו כדי לפטור את הקבלן, המעסיק, מחובת השימוע לעובד.


במקרים שבהם מקבל השירות מחליט לפטר את עובד הקבלן אזי מחוייב הקבלן לערוך לעובד שימוע בנוגע למשמעות המעשית של החלטת מקבל השירות וכן לבדוק אפשרות תעסוקה חלופית, כלומר- הצבה אצל מקבל שירות אחר, או סיום העסקה.


הטלת החובה לשימוע במשותף נקבעה כיוון שרואים במשתמש ובקבלן כמעסיקים במשותף גם במקרים שבהם נקבע כי לא נתקיימו יחסי עובד ומעסיק בין המשתמש לעובד קבלן (זהו ענין אחר שיקבע לפי מבחני פסיקה).


לסיכום,

על מזמין השירות חלה חובה לקיים שימוע לעובד המוצב בחצרו טרם יקבל את ההחלטה לפטרו, ועל הקבלן לוודא כי חובה זו ממומשת ומחובתו כמעסיק לקחת חלק בהליך השימוע.


(ע"ע 47271-06-18 התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ נ' סמי הפוטה ואח')


סופ"ש נעים

שני