• Adv. shani ben shetrit

עדכוני פסיקה - חוק עבודת נשים


ע"ע (ארצי) 673-01-19 המטבח של רמה בע"מ נ' מירב בן דוד

התפטרות בדין מפוטר (חוק פיצויי פיטורים) מול חוק עבודת נשים (איסור פיטורים ללא היתר)


מירב בן דוד ("העובדת") הועסקה במשך 3 שנים במסעדה "המטבח של רמה" ("המסעדה") וזאת עד שלטענתה נאלצה להתפטר מעבודתה בשעה שהיא בהריון ושלחה למעסיקה הודעת התפטרות. לטענת העובדת מהרגע שהיא הודיעה שהיא בהריון השתנה היחס אליה בצורה דרמטית. על פי עדות העובדת נשללו ממנה סמכויות באופן שהוציאו מתוכן את תפקידה במסעדה, כמו כן החלו לצוץ טענות לגבי מקצועיות עבודתה וגרמו לה למציאות בלתי נסבלת - "מתוך מטרה להביא בסוף שתעזוב את עבודתה". בסופו של דבר העובדת לא יכלה לשאת עוד את היחס כלפיה והודיעה על התפטרותה.

בית הדין האזורי פסק לעובדת פיצוי מכוח חוק עבודת נשים ומכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסך 350,000 ש"ח.


המעסיקה הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה ושם הדעות נחלקות.

על פי דעת הרוב - בית הדין הארצי קובע כי ראשית העובדת היא זו שהתפטרה. שנית, אין להרחיב את סעיף 9 לחוק עבודת נשים ( "הגבלת פיטורים") למקרים בהם התפטרה העובדת מעבודתה גם אם התפטרות תחשב כהתפטרות בדין מפוטר ( למשל - בשל הרעת תנאים). הנימוקים לכך -

  1. נימוק לשוני - סעיף 9 לחוק עבודת נשים מדבר על "פיטורים" ולא על "התפטרות בדין מפוטר";

  2. על פי סעיף 9 לחוק עבודת נשים נדרש היתר מראש לפיטורי אישה בתקופה המוגנת (למשל - בהריון) ולכן אי אפשר לקבל היתר מראש אם ההתפטרות היא ביוזמת העובדת.


דעת המיעוט, מפי הנשיאה וירט ליבנה, סברה כי יש להרחיב את יריעת ההגנה מכוח סעיף 9 לחוק עבודת נשים בנסיבות מתאימות, גם על פיטורים בדרך של התנהגות. הנשיאה קבעה כי ממכלול הראיות עולה כי העובדת פוטרה בהתנהגות וכי באופן שיטתי פעלה המעסיקה לדחוק את רגלי העובדת ההרה מחוץ למקום עבודתה. אי הכרה בהתנהגות זו כמעשה פיטורים חוטא הן לתכלית החוק והן לכוונת המחוקק ולכן יש להרחיב את ההגנה ולהכיר בהתפטרות העובדת כפיטורים שלא כדין בניגוד לסעיף 9 לחוק עבודת נשים (פיטורים ללא היתר).


בית הדין הארצי הפך את פסק הדין האזורי וקבע כי לא התקיימו פיטורים שלא כדין ומשכך העובדת לא זכאית לפיצויים ברכיב זה אך וקבע לעובדת פיצויים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בשל התנהגות חסרת תום הלב של המעסיקה.