• Adv. shani ben shetrit

צבירת זכויות בחל"ת

חל"ת (חופשה ללא תשלום) המונח הישן - חדש שמעורר הרבה שאלות כאשר העיקרית מביניהן - האם עובד/ת צובר/ת זכויות בתקופת חל"ת.


הפסיקה קובעת כי תקופת חל"ת אינה נחשבת תקופת עבודה, לא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק ומכלול הזכויות מוקפאות. במילים אחרות - תקופת חל"ת אינה צוברת זכויות ואינה מצמיחה זכויות.


חריג - ככל וקיים הסדר מטיב לצבירת זכויות בתקופת חל"ת בין אם באמצעות צו הרחבה או הסכם עבודה אישי הרי שההוראה המטיבה גוברת.


להלן התייחסות ספציפי לרכיבים שונים-


פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים תלויים ברציפות עבודה שכן לצורך זכאות נדרשת לפחות שנת עבודה אחת.

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, תקופת חל"ת אינה קוטעת את הרציפות הנדרשת לצורך הזכאות אך היא גם לא תחשב כחלק משנת העבודה הנדרשת.


תקנות פיצויי פיטורים קובעות כי מתוך תקופה של חל"ת יבואו בחשבון 14 ימים לצורך חישוב פיצויי פיטורים. כלומר, בכל שנת עבודה רק שבועיים חל"ת יחשבו לצורך חישוב פיצויים.


הפקדות לגמל

בתקופת חל"ת אין חוב על המעסיק לבצע הפקדות לגמל פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל או ביטוח מנהלים אלא אם כן חל על הצדדים הסכם מטיב.


דמי ביטוח לאומי

תקנות הביטוח הלאומי קובעות כי בחודשיים הראשונים של החל"ת על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בשיעור 6.57% משכר המינימום וכאשר העובד שב מהחל"ת ניתן לקזז את התשלום משכרו.

אם תקופת החל"ת עולה על על חודשיים ברצף והעובד לא התחיל עבודה במקום אחר או בעל עסק עצמאי, מחויב העובד לשלם דמי ביטוח בעצמו.


הבראה

צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה קובע מפורשות כי תקופת חל"ת לא תבוא בחשבון בתקופץ חל"ת.


מחלה

חוק דמי מחלה אין התייחסות ספציפית לתקופת חל"ת ולכן אין צבירת ימי מחלה בתקופה זו.


חופשה

חוק חופשה שנתית קובע כי צבירת ימי חופשה הינה בהתאם לימי העבודה בפועל כלומר בתקופת חל"ת אין ביצוע עבודה בפועל ולכן אין צבירת ימי חופשה.

עם זאת החוק קובע כי אם התקיימו יחסי עובד ומעסיק במהלך במשך לפחות 200 ימים בשנה האחרונה (לא כולל חל"ת) יצבור העובד את מלוא הזכאות לחופשה שנתית באותה שנה אחרת תחושב הזכאות באופן יחסי ל 240 ימים.