• Adv. shani ben shetrit

קורונה - פגיעה בעבודה וזכאות לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי

עובדים שכירים, עצמאים או מתנדבים שנחשפו לחולה קורונה תוך כדי עבודתם או כתוצאה ממנה וחלו בקורונה עשויים להיות זכאים להכרה כנפגעי עבודה ולתשלום דמי פגיעה.תנאי הזכאות

  1. תעודת רפואית ראשונה לנפגע בעבודה המוכיחה כי העובד חלה בקורונה בעבודה.

  2. בשל המחלה הנפגע לא עבד.


עובד שעומד בתנאי הזכאות לעיל יוכל להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה.

דמי הפגיעה משולמים בעבור פרק הזמן שהעובד לא עבד בשל המחלה ולכל היותר בעד 91 ימים.


עובד שנדרש לבידוד של חשיפה לחולה קורונה אך אינו חלה בקורונה לא יהיה זכאי לדמי פגיעה. אך יהיה זכאי לדמי מחלה מהעבודה בהתאם למכסת הימים הצבורים לזכותו. כזכור המדינה הנפיקה תעודת מחלה גורפת לנדרשים לבידוד (ללא מחלה) ותוקפה עד 30.9.2020.

גובה התשלום

75% מההכנסה החייבת בביטוח ב-3 החודשים שקדמו ל 1 בחודש שבו הפסיק העובד את עבודתו בשל המחלה (הפגיעה), לחלק ל 90.

מקסימום ליום - 1,114.38 ש"ח ליום.


לשכירים - ההכנסה החייבת בביטוח כוללת גם שעות נוספות, פרמיות ומענקים לרבות הבראה ומשכורת 13.

לעצמאי - ההכנסה החייבת בביטוח תחושב לפי סך ההכנסות בשנת המס השוטפת.


מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.


התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של העובד.


ימי הזכאות לתשלום

עובד שכיר

עד 12 יום העדרות - המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי פגיעה בעבור ימי ההעדרות החל מהיום השלישי להעדרות.

מעל 12 יום העדרות - המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי פגיעה החל מהיום שאחרי הפגיעה.

המעסיק ישלם לעובד רק בעבור יום הפגיעה.


מועד "הפגיעה" הוא מועד הדבקות במחלה לפי הקבוע בתעודה הרפואית לעיל.


עובד עצמאי

ישולמו דמי פגיעה לאחר 12 יום העדרות ראשונים ועבור פרק הזמן שהנפגע לא עבד ועד 91 ימים.


זכאות לקצבת נכות

עובד שחלה בקורונה בעבודתו, הוכר כנפגע עבודה (לעיל) ונותר עם נכות בשל המחלה יוכל להגיש תביעה לגמלת נכות מהעבודה.


ככל והועדה הרפואית תקבע כי בשל הפגיעה נגרמה לעובד נכות של 20% ומעלה לצמיתות יהיה העובד זכאי לקצבת נכות חודשית לכל החיים או עד גיל פרישה ואז יקבל את הקצבה הגבוהה יותר (נכות או זקנה).


ככל והועדה הרפואית תקבע נכות בין 9% ל-19% לצמיתות יהיה העובד זכאי למענק חד פעמי.


נכות מתחת ל 9% לא מזכה בתשלום.


פטירה בשל מחלה

בני משפחתו של עובד שהוכר כנפגע עבודה ונפטר בשל מחלתו עשוים להיות זכאים לקצבת תלויים.


לסיכום,

אם נפגעתם/ן מנגיף הקורונה במקום העבודה הנכם/ן זכאים/ות להגיש תביעה להכרה ויתכן ותהיו זכאים לקבל דמי פגיעה ואולי גם למענק או קצבה לכל החיים.

במקרים כאלו ישנה חשיבות גדולה להתייעצות וגם לליווי מקצועי על ידי עורך/עורכת דין המתמחה במיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי.


רק בריאות !

שני