• Adv. shani ben shetrit

תחל שנה וברכותיה !

לקראת השנה החדשה וחגי תשרי הבאים עלינו לטובה, ריכזתי עבורכם/ן מספר סוגיות הקשורות לחופשה ועבודה בחג.


זכויות עובדים/ות בחג נקבעות בהתאם להסדרים שונים כמו חוקים, הסכם קיבוצי או ענפי, הסכם אישי ונוהג. כאשר הכלל הוא כי יש לנהוג לפי ההסדר המטיב עם העובד/ת.


ברוב ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הענפיים קיימים ההתייחסות ספציפית לעניין עבודה בערב חג ולכן כל עובד/ת לבחון את זכויותיו/ה לפי הקבוע בצו.


במקומות עבודה שלא חל עליהם הסכם קיבוצי שהוראותיו מטיבות, יום עבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות.

עם זאת, מעסיק אשר במשך שנים הנהיג יום עבודה מקוצר מ-7 שעות בערב החג יהיה מחויב להמשיך לעשות כן, הואיל וזכות זו הפכה במרוצת הזמן לנוהג מחייב ולתנאי אישי בחוזה העבודה של כל עובד ועובדת.

עבודה בחול המועד

יום עבודה בחול המועד הינו יום עבודה רגיל מבחינת שעות העבודה ושכר העבודה, אלא אם כן חל על העובד/ת הסכם קיבוצי ענפי או הסכם קיבוצי מיוחד או צורחבה ענפי או חוזה עבודה אישי או נוהג הקובעים הוראה המטיבה עם העובד/ת.


ככל ומקום העבודה סגור בחול המועד (ולא מדובר בחופשה מרוכזת- יפורט בהמשך) רשאי (כלומר, לא חובה) המעסיק לקזז לעובדיו חצי יום חופש מהימים הצבורים.


תשלום דמי חג

כל העובדים זכאים לתשלום שכר בגין חג.

עובדים/ות בשכר (שעתיים) ובהעדר הוראה מיטיבה, יהיו זכאים/ות לתשלום דמי חג רק לאחר 3 חודשי ותק בעבודה ובתנאי שלא נעדרו מעבודתם/ן סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעסיק.

יובהר כי עובד/ת בשכר לא זכאי/ת לתשלום ימי חג החלים בשבת.

לגבי עובדים/ות במשכורת (גלובלי) הרי שאינם/ן זכאים/ות לתשלום נפרד בעבור ימי החג אך אינם/ן נפגעים/ות שכן שכרם/ן מחושב כאילו עבדו בחג. לגבי עובדי/ות משכורת אין דרישת ותק של שלושה חודשים.


תוספת בגין עבודה בערב חג

עובד/ת שעבדו במהלך החג, יחשבו כמי שעבדו בשעות המנוחה שבועית. ולכן יהיו זכאים/ות לתמורה לתוספת 150% לפחות משכר הבסיס עבור שעות עבודה.


כמו כן, ביה"ד הארצי לעבודה, לפיה אם העובד עבד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח (בדר"כ עובדי סיעוד - אך לא רק) הוא יהיה זכאי לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של 150% לשכרו, כלומר תשלום בגובה של  250% מהשכר.  

חופשה מרוכזת בחול המועד

מעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה במהלך חול המועד, ולהורות לעובדיו לצאת לחופשה שנתית מרוכזת.

אם אורך החופשה עולה על 7 ימים אזי על המעסיק להודיע על כך לעובדיו לפחות שבועיים מראש ועל המעסיק לשלם לעובדיו דמי חופשה שנתית בגין ימים אלו.

עם זאת, הכלל הוא כי שהוצאת העובדים/ות לחופשה שנתית תתאפשר רק אם העובדים/ות צברו ימי חופשה. כלומר, מעסיק אינו יכול לחייב עובד לצאת לחופשה, אם לא נצברו לזכות העובד/ת ימי חופשה כלל או מספיק ימי חופשה.

כמו כן, מעסיק אינו יכול לחייב עובד/ת לצאת לחופשה על חשבון ימי חופשה העתידיים ולהכניס את העובד/ת ליתרה שלילית. עם זאת, כלל זה לא יחול, אם העובד/ת ידעו מראש על הנוהג במקום העבודה (או מכוח חוזה אישי) לפיו ימי חול המועד הינם ימי חופשה שנתית, ובכל זאת בחר מיוזמתו לצאת לחופשה שנתית בנוסף, במועד אחר, באופן שלא נותרו לו די ימי חופשה בצבירה.

במקרה כזה, לא תהיה מניעה להוציאו לחופשה בחול המועד ללא זכאות לדמי חופשה.

לחלופין, עובד/ת יוכלו לבקש מהמעסיק להיכנס ליתרה שלילית של חופשה שנתית אולם המעסיק אינו חייב להיענות לבקשה.

חלופה נוספת היא להוציא את העובד/ת לחופשה ללא תשלום אך הדבר אפשרי בהסכמה בלבד.


זכות עובד/ת שאינם יהודים

לעובד/ת שאינם/ן בני/ות הדת היהודית הזכות לבחור כימי מנוחה את חגי ישראל או חגי עדתם/ן לפי רצונם/ן ועל בחירה זו יחולו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.


שי לחג

לא קיימת הוראה המחייבת את המעסיק להעניק לעובד/ת מתנה עבור החגים אלא אם קיים הסכם קיבוצי ענפי או הסכם קיבוצי מיוחד או צו הרחבה ענפי או חוזה עבודה אישי או נוהג, ואז יש לפעול על פי האמור בהם.

על פי סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה, מתנה לחג נחשבת הכנסה המחייבת במס הכנסה ולכן, ובתשלום דמי ביטוח לאומי.

אין כל חובה על מעסיק לגלם את שווי מתנה אך ברוב מקומות העבודה מקובל לעשות כן.


ומה לגבי ההפרשות לקרן הפנסיה והפיצויים?

הפסיקה קבעה כי תשלום דמי חג, חופשה ומילואים, שהם מהווים תחליף שכר, ילקחו בחשבון לקביעת ההפרשות לפנסיה ופיצויים.

שנה טובה

שני 🍎🍯