• Adv. shani ben shetrit

תשלום לעובדים בגין ימי בידוד ושיפוי למעסיקים על ידי המדינה

ביום 19.11.2020 פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א- 2020 אשר מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב בידוד וכן את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום. תוקף הוראת השעה - החל מיום 1.10.2020 ועד 31.3.2021.

בקשה לשיפוי יוגשו למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון החל מיום 1.2.2021 והשיפוי יחול באופן רטרואקטיבי

מיום 1.10.2020.


תשלום לעובדים השוהים בבידוד

בהתאם לתיקון לחוק, עובד השוהה בבידוד יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום מלא (100%) עבור ימים שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד למעט תשלום עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד. עובד יכול לבחור לקבל תשלום גם עבור יום זה על חשבון החופשה השנתית שלו.

עובד שחל עליו הסדר דמי מחלה מיטיב (תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון למחלה), רשאי המעסיק להודיע לעובד כי ההסדר המיטיב לא יחול לעניין היעדרות עקב בידוד.

ממכסת ימי המחלה של העובד ינוכו עד 4 ימי מחלה בלבד. במידה ולעובד אין מספיק ימי מחלה בצבירה, ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית. במידה ובסיום העסקה לעובד לא תהיה יתרת מחלה לקיזוז, המעסיק יהיה רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון. במידה ולעובד לא יהיה גם ימי חופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזז עבור ימי מחלה אלה.

עובד שחזר מחו"ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד- יהא זכאי לתשלום מהמעסיק בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר. אולם עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו"ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד.

מועד תשלום דמי בידוד - מעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד הציג למעסיק דיווח 7 ימים לפניי המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח.

על פי התיקון לחוק, דין דמי בידוד כדין מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק.

עבודה בזמן בידוד- עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהא זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.

עובד חולה קורונה- עובד שיתגלה כחולה קורונה במהלך שהייתו בבידוד, תקופת המחלה תהווה תקופת מחלה רגילה החל ממועד תחילת שהייתו של העובד בבידוד ובהתאם לכך ישולמו לו דמי מחלה. במקרה כזה המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי.

שיפוי למעסיקים

בהתאם לחוק הסדר השיפוי למעסיקים יחול על כל מעסיק למעט:

המדינה, גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד חינוך (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות), מוסד מוכר לפי החוק להשכלה גבוהה (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות) וכן מעסיק של מסתנן.


מעסיק אשר שילם דמי בידוד לעובד יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:

עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – 100%

בעד שאר ימי הבידוד

מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים- יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא.

מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.