התפטרות ופיטורים

יחסי עבודה בין עובד למעסיק יכולים להגיע לסופם בשל מגוון רחב של סיבות ובצורות רבות.

עם זאת משפט העבודה קובע הוראות מנחות לסיום יחסי העבודה ביחס לכל אחד מהצדדים ובהתאם לנסיבות השונות.

הכלל החשוב הוא לשמור על הוראות הדין ולפעול על פיו ובכך לצמצם את הסיכוי לתביעה כמו גם לסיים את קשרי העבודה בכבוד וברוח טובה.  

הליכי פיטורים – זכות השימוע

כבר בפתח הדברים נבהיר - כחלק מפררוגטיבה של מעסיק לנהל את עסקיו, קיימת לו גם הזכות לפטר עובדים. יחד עם זאת הזכות היא אינה אבסולוטית וכפופה להוראות הדין ומשפט העבודה.

 
חובת קיום הליך שימוע אינה מעוגנת בחוק אך היא חובה מכוח עקרונות הצדק ותום הלב.  בכדי שהליך פיטורים יתקיים כדין על המעסיק להודיע מראש לעובד על קיום של שיחת שימוע. מטרת שיחת השימוע היא להביא לידיעת העובד את אותן בעיות שלדעת המעסיק מעוררות כוונה לפטר את העובד ומנגד, לאפשר לעובד להשמיע טיעוניו בטרם תתקבל ההחלטה בעניינו.

יש לאפשר לעובד להשמיע את דבריו ולהקשיב להם "בלב פתוח ובנפש חפצה", כך שאם יעלה טיעונים טובים ומשכנעים יימנעו פיטוריו, אחרת ניתן יהיה לאמר כי הליך השימוע היה למראית עין בלבד ובכך כמובן לא ייצא המעביד ידי חובתו וייתכן שבמבחן בית הדין לעבודה - יבוטלו הפיטורים וישולם פיצוי כספי בגין אי שימוע כדין. 

"זכות השימוע הינה זכות יסוד ביחסי עבודה…בין אם מדובר בפיטורין ובין אם מדובר באי חידוש חוזה…זכות העובד אינה בבחינת "טקס" בלבד שיש לקיימו על מנת לצאת מידי חובה".

כאמור, חובת עריכת שימוע נקבעה באופן מפורש בפסיקה. מדובר בזכות יסודית מכוח כללי הצדק ותקפה לגבי כל עובד ועובדת ללא קשר למשך תקופת ההעסקה ולצורת העסקה. בפס"ד מפתיע במיוחד הורחבה חובת השימוע לפני פיטורים, ובית הדין לעבודה בירושלים פסק פיצוי בגובה 25,000 ₪ לעובד וקבע כי חובת קיום שימוע חלה גם כלפי  מועמד שהתקבל למקום עבודה ופוטר טרם החל עבודתו. 

העדר שימוע כדין או פגמים בהליך השימוע יכולים להוביל לביטול הפיטורים ולחייב את המעסיק בתשלום פיצויים לעובד

הליך שימוע -  3 מסמכים

מסמך ראשון - הודעה 
על המעסיק לתת לעובד, מבעוד מועד, הודעה בכתב ובו עם פרטי השימוע ומסמכים נוספים אם קיימים. כלומר, על המעסיק לאפשר לעובד זמן סביר להכין טיעוניו כיאות ואף לאפשר לו להגיע לשיחת השימוע כשהוא מיוצג על ידי עורך דין מטעמו. לעובד יש הזכות לבקש את דחיית מועד השימוע לשם התארגנות.

מסמך שני - פרוטוקול השימוע
יש לתעד בכתב את הליך השימוע. ניתן להסתפק בתיעוד עיקרי הדברים תוך מתן תשומת לב לנקודות חשובות כמו סיבת השימוע (ולא סיבת הפיטורים) מה הן הטענות שעולות כלפי העובד וכמובן תיעוד של תגובת העובד לטענות כלפיו. בסופו של ההליך נהוג להחתים את העובד על קיום ההליך ועל הכתוב בפרוטוקול.

מסמך שלישי - החלטה

לאחר השימוע יש להמציא לעובד את ההחלטה. אם מדובר בהחלטה לפטר את העובד אזי יש לקיים את חובת ההודעה המוקדמת וגמר חשבון. מעסיק יכול לקבוע כי בתקופת ההודעה המוקדמת העובד לא יגיע למקום העבודה אך עליו לשלם לו עבור תקופת ההודעה המוקדמת כאילו העובד כן התייצב לעבודה.

יש מעסיקים שנוהגים לתת למפוטרים מענק סיום עבודה או את האפשרות להחזיק ברכב החברה לאורך תקופת ההודעה המוקדמת ועוד הטבות מיוחדות... כמובן שאין חובה כזו בחוק ואלו הטבות שניתנות על ידי מעסיקים מתוך רצונם החופשי, או אם נקבעו תנאים מיטבים בחוזה עבודה במידה ויסתיימו יחסי העבודה, כל אלו נועדו בכדי להמתיק את הקושי הנלווה לסיום יחסי העבודה.


שימו לב - מתן הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או זמן קצר מאוד לאחר השימוע, עלולים להעיד על כך שהמעסיק לא שקל בצורה רצינית את טיעוני העובד ולמעשה היה מדובר רק בשימוע כדי לצאת ידי חובה. 

 

זכאות עובד לפיצויי פיטורים במקרים בהם הוא התפטר

ככלל - במקרה ועובד בוחר מרצונו החופשי ומיוזמתו להתפטר ממקום העבודה הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים. עם זאת, במקרים מסוימים בהם עובד, בעל ותק של שנה לפחות במקום העבודה, מתפטר מיוזמתו יתכן ותקום לו הזכות לקבלת פיצויי פיטורים. להלן פירוט המקרים הנפוצים: 

התפטרות עקב מצב בריאות
סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963 (להלן:"חוק פיצויי פיטורים") בעניין התפטרות בשל מצב רפואי לקוי קובע כי כאשר עובד נאלץ להתפטר מעבודתו מחמת מצב רפואי לקוי שלו או של בן משפחתו* מדרגה ראשונה, ניתן יהיה לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין הזכאות לפיצויים. על העובד להוכיח את המצב הרפואי הלקוי באסמכתאות מתאימות (יובהר כי אין חובה כי המסמכים הרפואיים יוצגו מטעם רופא תעסוקתי).

כמו כן נקבע כי יש להראות על קשר בין המצב הרפואי להתפטרות, כלומר שהמצב הרפואי מונע לעובד להמשיך בעבודתו.


* "בן משפחה" על פי תקנה 11 ל​תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 קובע - ילד, בן זוג, סב, הורה, הורה של בן זוג המתגורר עם העובד, נכדו של עובד, סבו או הורה של זוגו הר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו. 

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה
סעיף 11ׁׁׁ(א') לחוק פיצויי פיטורים בעניין התפטרות אחרת שדינה פיטורים, קובע כי במידה ועובד מתפטר בעקבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או בשל נסיבות הנעוצות ביחסי העבודה שבגינן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, ניתן יהיה לראות את התפטרותו לעניין זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים.  


הרעה מוחשית בתנאי עבודה יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות ולא מדובר ברשימה סגורה, בין הסיבות להתפטרות ניתן למצוא - יחס בלתי הולם מצד המעסיק, פגיעה בשכר או אי תשלום שכר בזמן, פגיעה בזכויות סוציאליות של העובד אי אי תשלום זכויות סוציאליות בכלל, שינוי היקף העבודה, פגיעה בהסתמכות העובד על פרנסתו, שינוי מקום העבודה, שינוי שעות העבודה, החלפת מעסיקים, פגיעה בזכויות המעוגנות בחוזה עבודה ועוד.

השאלה אם התקיים התנאי לגבי "הרעה מוחשית" כלפי העובד תבחן בנסיבות כל מקרה לגופו על ידי אמת מידה אובייקטיבית כאשר ילקחו בחשבון פרמטרים כמו תפקיד העובד, מעמדו במקום העבודה וכיוצא בזאת.

יובהר כי עובדים החווים התעמרות במקום עבודתם יכולים לעשות שימוש בסעיף 11 (א') לחוק בכדי לסיים העסקה בדין מפוטר. 

התפטרות לאחר לידה ולצורך טיפול בילד

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה ועובדת בעלת וותק של שנה לפחות במקום העבודה, מתפטרת לצורך טיפול בילדיה במהלך התקופה של 9 חודשים לאחר הלידה, ניתן יהיה לראות את התפטרותה כדין מפוטרת והיא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים.

כמו כן , עובדת שאימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והתפטרה על מנת לטפל בו תוך 9 חודשים מיום האימוץ או עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים לאחר קבלת ילד מפונדקאות או אומנה (לילד עד גיל 10) תהיה גם היא זכאית לסטטוס כאמור.

הסעיף הנ"ל רלוונטי גם עבור אבות המבקשים להתפטר מעבודתם לשם טיפול בילדם אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים -
​א. הילד מצוי בטיפולו / חזקתו של האב בשל מחלת/ נכות בת הזוג;
ב. בת הזוג עבדה ברציפות במשך 6 חודשים רצופים טרם התפטרות האב;
ג. בת הזוג עבדה כעצמאית במשך 12 חודשים רצופים טרם הלידה ולא הפסיקה עבודתה לשם טיפול בילד.

התפטרות מחמת פרישה לפנסיה

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי כאשר עובד הגיע לגיל פרישה על פי החוק וביקש להתפטר מעבודתו, ניתן לראות את
התפטרותו כפיטורים לעניין זכאות לפיצויי פיטורים.

בפס"ד בעניין  מורנו (דב"ע מא/ 3-92 מורנו נ' חירות בע"מ)  נקבע כי סעיף זה לא יחול על עובד אשר נתקבל למקום העבודה לאחר גיל הפרישה.

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

עובדת בעלת וותק של שנת עבודה ושמתפטרת מעבודתה עקב שהיה במקלט לנשים מוכות ובסמוך להתפטרותה שהתה במקלט במשך 60 ימים, תהיה זכאית לפיצויי פיטורים. 

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים 

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרים מסויימים ניתן לראות את התפטרותו של העובד כפיטורים ותקום לו הזכאות, אלו המקרים הנפוצים יותר:

  1. העתק מקום מגורים עקב גירושין או העתקת מקום מגורים למקום מגוריו של בן הזוג לרגל נישואים.

  2. העתק מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג העובר למקום עבודה אחר ומכאן למקום מגורים אחר בישראל הרחוק לפחות 40 ק"מ ממקום המגורים הקודם.

  3. העתקת מקום מגורים ליישוב חקלאי או ליישוב באיזור פיתוח כפי שנקבע בסעיף 12(ב) לתקנות פיצויי פיטורים .

  4. העתקת מקום מגורים בשל העברה בתפקיד של בן זוג המשרת בצבא קבע או במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר והמרחק בין מקום המגורים החדש לקודם הוא לפחו 40 ק"מ רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

  5. העתקת מגורים לחו"ל בשל הצטרפות לבן זוג היוצא לתקופה של 6 חודשים במסגרת שליחות מטעם המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית  לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל או הקרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל והמעסיק סירב לאשר לעובד חופשה ללא תשלום למשך תקופת השליחות.   

התפטרות עקב גיוס למשטרה

עובד שמתפטר עקב גיוסו למשטרה או לשירות בתי הסוהר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בתנאי שנתקיימו אחד מאלה:

1. הוא שירת במשטרה או בשב"ס לפחות 6 חודשים;

2. שירותיו נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים;

3. שירותו נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות.

אי חידוש חוזה העסקה

לפי סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, במקרה ובו עובד הועסק במקום עבודה לפי חוזה לתקופה קצובה, והחוזה הגיע לסיומו, ניתן יהיה לראות את עזיבתו של העובד כפיטורים ותקום לו הזכות לפיצויי פיטורים, אלא אם המעסיק הציע לו בכתב לחדש את החוזה 3 חודשים טרם סיומו והעובד סירב ואז לא יהיה זכאי לפיצויים ויחשב כמי שהתפטר מרצונו.

יובהר כי במידה ויוצא לעובד חוזה עבודה חדש אשר שונה בתכלית מהחוזה הקודם, הרי שמדובר בסיום יחסי עבודה המזכים את העובד בפיצוי פיטורים. 

אי חידוש חוזה עבודה אינו פוטר מקיום חובת השימוע כדין. 

פטירה של מעביד

במקרים שבהם המעביד נפטר או הוכרז כפושט רגל, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

פטירה של עובד

עם מותו של עובד, יועברו פיצויי הפיטורים לשאריו.

נסיבות אחרות המזכות בפיצויי פיטורין 

ישנם מקרים נוספים שיזכו עובד בפיצויים עם סיום העסקה למשל התפטרות של עובד עקב חילופי מעסיקים, התפטרות של עובד עקב אי תשלום זכויות שהובטחו לו במסגרת הסכם עבודה, התפטרות עובד בשל אי תשלום שכר מינימום, התפטרות עובד בשל אי ביצוע הפקדות לפנסיה, התפטרות עובד בשל התעמרות במקום העבודה, התפטרות עובד בשל שינוי מהותי בתנאי העבודה ועוד.  

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין זכות השימוע והליכי פיטורים או התפטרות – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ

 

פיצויי פיטורין

ככלל פיצויי פיטורים משולמים לעובד עם סיום יחסי העבודה במקרה שבו העובד בעל ותק של שנה לפחות במקום העבודה פוטר על ידי המעסיק או במקרים שבהם העובד התפטר בדין מפוטר. עם זאת, כפי שפורט לעיל, הדין מכיר מקרים נוספים שמעניקים זכות לפיצויי פיטורים לעובד כמו פיצויי פיטורין בגין חילופי מעסיקים, פיצויי פיטורים בגין פירוק חברה וכדומה.

עובד שהתפטר ממקום עבודתו ללא זכאות לפיצויי פיטורים יהיה זכאי בדרך כלל לפיצויים שהופרשו לו במסגרת עבודתו לקרן הפנסיה על שמו, אך הוא לא יהיה זכאי להשלמה של פיצויים מלאים אלא אם כן חל עליו צו הרחבה/ הסכם קיבוצי / הסכם אישי. 

 

סעיף 14 – מה זה והאם חל עליך?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי הסכומים שמופקדים לקרן הפנסיה לרכיב הפיצויים על שם העובד מחליפים את פיצויי הפיטורים. כלומר – מראש משולמים לעובד 100% פיצויים (8.33% מהשכר הקובע של העובד). הכספים האלו מופקדים בקרן הפנסיה של העובד ואין זה משנה כיצד ומתי יסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, מבחינת הפיצויים – הם כבר הופקדו ואין עוד מחלוקת לגביהם וכל מה שנותר זה לשחרר את הכספים לטובת העובד בסיום יחסי העבודה.

החלת סעיף 14 על הצדדים אינו אוטומטי ומצריך הסכמה מפורשת בין אם בהסכם העסקה אישי או בהסכם קיבוצי/ ענפי.

היתרון – העובד זוכה לפיצויים (בגובה הכספים שהופרשו ונצברו, כולל רווחים שהצטברו), גם אם עבודתו הופסקה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים על פי חוק (לדוגמה – התפטר).

החיסרון – במידה ופוטר, יזכה לפיצויים רק בגובה הכספים שהופרשו ונצברו, למרות שיתכן כי סכום הפיצויים המחושב על פי החוק (לפי שכר אחרון כפול חודש עבודה לכל שנת וותק) יהיה גבוה יותר. .

החלת סעיף 14 על הצדדים אינו אוטומטי ומצריך הסכמה מפורשת בין הצדדים בין אם בהסכם העסקה אישי או בהסכם קיבוצי.

ככל והצדדים רוצים להסדיר ביניהם את סעיף 14 עליהם לחתום על הסכם בכתב וזאת תוך 3 חודשים לכל היותר מתחילת יחסי העבודה ולציין במפורש כי העובד מסכים להסדר לפי סעיף 14 והמעביד מסכים להסדר ומוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו.

בנוסף המעסיק מתחייב להקפיד על הפרשות כדין בהתאם לשכר הקובע ולאחוזים הקובעים בחוק ולעדכן את ההפרשות בהתאם לשכר העובד במהלך השנים.

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין פיצויי פיטורים – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ

 

הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א – 2001 (להלן:"חוק הודעה מוקדמת") קובע הוראות לגבי חובת מתן הודעה מוקדמת של מעסיק לעובד וחובת הודעה מוקדמת להתפטרות של עובד למעסיק.

תכלית החוק היא לאפשר זמן התארגנות לפני השינוי של סיום העסקה ביחס לכל אחד מהצדדים. העובד צריך זמן להתארגן מחדש על מקום עבודה והמעסיק צריך זמן להתארגן מחדש על כוח אדם.

מעסיק רשאי לוותר על נוכחות העובד בתקופת העבודה המוקדמת אך הדבר אינו פוטר אותו מתשלום דמי ההודעה המוקדמת. כמו כן, עובד לא יכול לפטור את עצמו מנוכחות בעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת אלא אם כן המעסיק הסכים לכך או במידה ומדובר בנסיבות שבגינן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך להופיע למקום עבודתו.

עובד שיעדר ממקום עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת לא יהא זכאי לתשלום ימי עבודה אלא אם כן מדובר בהעדרות מוצדקת, כמו ימי מחלה.

הודעה מוקדמת בחילופי מעסיקים

הפסיקה קובעת כי במקרים שבהם התבצעו חילופי מעסיקים במקום העבודה המעסיק החדש אינו פטור מתשלום דמי הודעה מוקדמת אף אם העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה.

 

כמה ימי הודעה מוקדמת צריך לתת לעובד או למעסיק?

התשובה לשאלה הזו טמונה בהבחנה בין עובד בשכר (עובד שעתי/ יומי) לעובד במשכורת (חודשי) ובהתחשב בותק העובד.

עובדים בשכר

שנה ראשונה – יום לכל חודש.

שנה שניה (מחודש 13 עד 24) – 14 ימים בתוספת יום על כל חודשיים.

שנה שלישית – 21 ימים בתוספת יום על כל חודשיים.

שנה רביעית – חודש.

 

עובדים במשכורת

שנה ראשונה (עד 6 חודשים) – יום לכל חודש.

שנה ראשונה ( 7 עד 12 חודשים) – 6 ימים ועוד יומיים וחצי לכל חודש

שנה שניה (מהחודש ה 13) ואילך – חודש.

 

אי מתן הודעה מוקדמת

פיטורי עובד או התפטרות עובד מבלי ליתן הודעה מוקדמת כדין מזכה את הצד השני בתשלום פיצוי בגובה סכום השכר שהיה משולם בתקופת ההודעה המוקדמת וזאת ללא הוכחת נזק.

הפסיקה קובעת ( בע"ע (ארצי) 33791-11-10 נובכוב נ' ר-צ פלסט בע"מ) במידה ועובד התפטר מבלי ליתן הודעה מוקדמת למעסיק, רשאי המעסיק לקזז את דמי ההודעה המוקדמת משכרו האחרון של העובד או מפיצויי הפיטורים במידה וזכאי להם.

 

התפטרות או פיטורים ללא מתן הודעה מוקדמת

סעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת קובע שני מקרים שבהתקיימם לא תהיה חובה לצד המבקש את סיום ההעסקה ליתן לצד השני הודעה מוקדמת –

  1. סעיף 10(1) לחוק – בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש מהעובד שיעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. למשל עובדת שעברה הטרדה מינית בעבודה.

  2. סעיף 10 (2) לחוק – בנסיבות מיוחדות שבהן המעסיק אינו חייב בתשלום פיצויים למשל במקרה שעובד גנב ממעסיק.

לייעוץ עם עו"ד שני בן שטרית בעניין הודעה מוקדמת – שלחו הודעה וקבעו פגישת יעוץ